No make-up.

No polish.

No jewelry.

No lotion.

No food.

No water.

No pills.

No coffee.

No time.

No thoughts.

No worry.

No more.